Svet-Stranek.cz

Meridianová masáž:

Meridianová masáž

Meridianová masáž

Meridiánová masáž je akreditovaný kurz. 

Vyučoval jsem ji na masérské škole ZAMAS na Slovensku v Martině.

Přednášel jsem na masérském kongresu v Žilině. 


Meridiánová masáž je ,, Duracelka" - baterie Duracel, dlouho vydrží.                                              :-)

Je to výborná metoda na dorovnání a doplnění energie, zharmonizování a uvolnění stresů do pohody. 


Z praxe mám vynikající zkušenosti, kde pomohla:

- na ženské problémy

- alkoholikům

- na tenisový loket

- trávicí problémy

- migréna

- při přechodu žen a další.  


1h........... 500,- Kč. Blíže uvedený článek je zkopírován od autora: MUDr. Zdeňka Šose.

Rehabilitační oddělení, Dobrovského 254, 346 01 Horšovský Týn

Tel. 0602-464980, zdeneksos@arcom.cz


UKÁZKA MERIDIÁNOVÉ MASÁŽE NA VIDEU:

 

Diagnostické a terapeutické aspekty moderní léčebné metody na klasických základech

I. Podklady a metoda

Akupunkt - masáž dle Penzela/zkráceně APM/ se dá využít s dobrým efektem především u funkčních onemocnění ale také jako adjuvans u většiny organických onemocnění, kde zlepšujeme jejich funkční kompetentu. Tato léčebná metoda se zakládá na učení a pravidlech klasické akupunktury.

Bříškem prostředního prstu vykonává léčitel přiměřený tlak na malou kovovou kuličku na konci kovové tyčinky, kterou táhne podél léčeného meridiánu, aby povzbudil proudění energie ve směru proudění energie v této dráze. Přitom na kůži vzniká jako odpověď na dráždění většinou lehké zčervenání ve smyslu dermografismu anebo viditelné vyblednutí, které je známkou na úspěšnou stimulaci daného meridiánu. Vznikají tak rozdílné reakce jednotlivých meridiánů a jejich úseků na tento stále stejný podnět, a tyto změny mohou potom dále velice rychle vymizet anebo nejsou vůbec vyvolatelné., z čehož my dále činíme závěry o rozdělení energie v organismu.

Tato známka je však okrajovým nálezem a neslouží primárně jako diagnostický indikátor.

Průkaz existence proudění v jednotlivých meridiánech byl opakovaně experimentálně ověřen/ Darras aj./. Radionuklid byl zaveden do do akupunkturních bodů a dále scintilační kamerou sledován jejich pohyb v průběhu meridiánu zcela rozdílnou rychlostí od rychlosti krve a lymfy v příslušných cévách krevního a lymfatického oběhu.

Klasický požadavek, že před každou terapií má být stanovena diagnóza, platí samozřejmě i u této metody, zvláště ze dvou hlavních důvodů:

1. Klinickým vyšetřením a diagnózou se vůbec stanoví, zda pacient je vhodný pro fyzikální léčbu a tedy i pro APM.

2.Před každým léčebným zákrokem je stanoven energetický nález, kterým se řídí léčebný postup a je základem pro úspěšnou APM, neboť musí být stanoveno, které meridiány mají dostatek anebo nedostatek energie.. Vyrovnání těchto rozdílů, tedy rovnoměrné rozdělení v celém meridiánovém systému je terapeutickým cílem APM.

Energie protéká stále v 12 meridiánových párech, přičemž přechází z jednoho meridiánu na druhý skrze spojovací dráhy, tzv. přechody. Meridiány ještě rozdělujeme na 3 okruhy vždy po 4 meridiánech / 2 jangové a 2 jinové/ na každé straně těla.

Jednotlivé pořadí a sled meridiánů a jejich 3 okruhů je vyjádřeno v tzv. meridiánových hodinách/ růžici, hvězdici/. Asi vždy 2 hodiny je vždy jeden z 12 meridiánů a potom vždy následující ve stavu plnosti, jako by tělem procházela jedna vlna po dobu 24 hodin. Na meridiánových hodinách můžeme tedy odečíst, ve kterém okamžiku vykazuje ten který meridián své maximum a jeho kontralaterální meridián své minimum energetického naplnění.


Porucha proudění energie

Jestliže je normální rozdělení energie v těle z jakéhokoliv důvodu porušeno, vede to k poruše proudění ve smyslu prázdnoty v některém meridiánu anebo jeho úseku a naopak k plnosti druhých meridiánů většinou na kontralaterální straně. Samozřejmě poměry jsou opačné a my nalézáme v postiženém meridiánu přeplnění, nadbytek energie a na opačné straně nedostatek. Tyto stavy plnosti a prázdnoty korespondují s pocity bolesti příslušných tělesných partií, s funkčními poruchami jednotlivých orgánů nebo úseků, které jsou v topografickém vztahu k danému meridiánu. Tak například nalézáme při bolestech v kříži vždy buď přeplnění nebo nedostatek energie v dráze močového měchýře, především v jeho úseku, který leží nad bolestivým místem. Zcela analogická je situace i u jiných meridiánů a tím v jejich průběhu nalézáme bolestivá místa, omezení hybnosti anebo jiné poruchy orgánů.

Zda se jedná o stav přeplněnosti nebo prázdnoty, závisí hodně na tom, zda se jedná o akutní nebo chronicky degenerativní onemocnění.

Na příkladu onemocnění z nachlazení si můžeme ozřejmit jednotlivé fáze z energetického hlediska: nejprve/ ve stadiu třesavky s prochlazení/ nalézáme stav prázdnoty v meridiánovém systému. V tomto stadiu je léčení otázkou volby mezi jakýmkoliv přívodem energie , např. tepla.

Toto prodromální stadium přechází do akutního stadia s hyperémií, hypersekreční , hypertermií s horečkami a my nalézáme v meridiánovém systému stav přeplnění. Zde spočívá terapie v opatřeních, které odvádějí energii, např. studené obklady apod.

Akutní stadium přechází někdy i z hlediska obranných sil organismu, do chronického stadia, při kterém se opět objevuje v systému stav prázdnoty, nedostatku, a ten zase můžeme léčit pomocí opatření přivádějících energii do organismu.

Tento všeobecně vyjádřený postup nachází své praktické uplatnění v naší strategii při aplikaci např. fyzikální terapie. Vzpomeňme si jen např. na kryotherapii o akutních úrazů, kdy samozřejmě z energetického pohledu je takový stav vždy spojen s přebytkem energie v daném úseku meridiánu.

Stejně samozřejmým je i přívod tepla v jakékoliv podobě/ obklady, diathermie/ u chronických degenerativních onemocnění. Ale ne vždy jsou energetické poměry tak jasné jako při akutním traumatu anebo při jasných známkách zánětu.

Základním léčebným principem efektivní a cílené APM dle Penzela je energetické vyrovnání a nové rozdělení při rozdílném energetickém naplnění mezi jednotlivými meridiány a jejich skupinami, přičemž masáží pomocí tyčinky jsou prázdné dráhy naplňovány, energie je přitahována z plnějších meridiánů.

Tak se nechají nepřímo přeplněné meridiány sledovat tím, že se jejich přebytečná energie odvádí do prázdnějších meridiánů. Přitom se postupuje dle platných pravidel akupunktury.

To samozřejmě vyžaduje stanovení okamžité energetické situace. Byly proto vyvinuty různé diagnostické strategie, aby byl umožněn co nejpřesnější diagnostický nález a aby bylo možné i následně kontrolovat účinek léčení.

II.Specifické vyšetřovací metody

Vyšetřovací metody se rozdělují do dvou skupin:

a/ testy přítomnosti bolesti nebo omezení hybnosti v okamžiku léčení, takže pacient může vyjádřit své pocity o zlepšení nebo zhoršení potíží během testu.

1/ Zkušební masáž - tyčinkou se stimuluje několikrát intenzivně začátek přední střední dráhy od symfýzy až k pupku. Přitom se mění rozložení energie ve dvou podřízených drahách, přední a zadní střední dráze, protože se zvyšuje podíl energie ve stimulovaném oddíle přední střední

dráhy. Toto naplnění se však děje na úkor zadní střední dráhy, ze které je energie odebírána. toto přemístění energie vede v konečném důsledku ke stimulaci jinových drah, kterým je přední střední dráha nadřízena.

Pacienta se nyní zeptáme, zda se jeho potíže zlepšují nebo zhoršují. Ve většině případů to může jednoznačně posoudit, může se občas i stát, že jeho potíže krátkodobě zcela vymizí.

zlepšení je potom důkazem pro to, že potíže pacienta byly způsobeny původním nedostatkem energie v jinu nebo původním přebytkem energie v jangu.

Pokud pacient nemůže poznat žádné zlepšení nebo dokonce udává zhoršení stavu, potom jsou poměry obrácené, tzn. že potíže jsou způsobeny původním přeplněním jinu a nedostatkem v jangu, protože tento stav se stimulací zkušebním tahem ještě zesiluje.

2/Test dle pravidla poledne-půlnoc - nejprve zjistíme, který meridián má nejužší souvislost s oblastí potíží, tedy který meridián vede přes oblast potíží nebo přes orgán, který nám způsobuje obtíže. Abychom zjistili, zda se meridián nachází ve stavu prázdnoty nebo přeplnění, vyšetříme kontralaterální meridián na nejvzdálenějším místě přes tonizační bod a bod pramene a tím odtáhneme energii od postiženého meridiánu.

Opět se ptáme pacienta, zda se jeho potíže zlepšují nebo zhoršují, stejně jako v případě zkušební masáže na úseku přední střední dráhy. podle nálezu buď přivádíme energii do postiženého meridiánu anebo odvádíme do jiných úseků těla.